Bài Văn Sách
Chổng mông gào chồng phú
Hà Thành Kỹ Nữ Oán Tử
Khuê Phòng Ngâm Khúc
Thị Lựu Trân Tình Khúc
Lẳng Lơ Phú
Quá Xuân Nữ Phú
Mẹ ơi con muốn lấy chồng
Thi Hỏng Tự Cười Mình Phú
Bài Văn Tế Tướng Sĩ Trận Vong

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
The book contains 10 poems written by different authors. Some of them are well known poets like Trần Tế Xương (1870-1907), Lê Quý Đôn(1726-1784), Nguyễn Văn Thành (1758-1817). Some poems are "Phú", a literary genre originated from China. "Phú" often has rhymed verses interspersed with prose, used to describe landscape, things, people and through it expresses the author's philosophy, point of view, life perspective. "Phú" usually includes 4 sections: the opening, the explaining, the commenting and the concluding. There is one poem that is an eulogy.
Abstract:
Cuốn sách bao gồm 10 bài thơ được viết bởi các nhà thơ khác nhau như Trần Tế Xương (1870-1907), Lê Quý Đôn (1726-1784), Nguyễn Văn Thành (1758-1817).Phần lớn các bài thơ viết dưới dạng "Phú", một thể loại thơ có nguồn gốc từ Trung Quốc được tạo bởi các câu thơ reo vần xen kẽ với văn xuôi dùng để tả cảnh, tả vật, tả người qua đó thể hiện nhân sinh quan của tác giả. Phú thường bao gồm 4 phần: Phần mở đầu, phần diễn giải, phần bình luận và phần kết. Có một bài thơ trong cuốn sách này là thơ" Tế".
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0005.001
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
5
Folder:
1
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10687708
OID:
10687885
PID:
digcoll:554068

Number of Pages: 104
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554068&ip=54.226.4