Kiến Văn Tiểu Lục quyển 2

Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Notes:
Kiến Văn Tiểu Lục" is a journal that includes miscellaneous stories about culture, geography, history, tradition, procedures and people that are witnessed and recorded by Lê Quý Đôn from 1762 to 1778 even though it was prefaced by the author in 1777. The original collection has 12 books with different topics but only 8 books are found in the Maurice Durand Collection: Book 1 - Châm cảnh contains life lessons about moral and ethical principles based on historical stories, characters in China and Vietnam; Book 2 - Thể lệ thượng contains local procedures of the Lý, Trần, and Lê reigns; Book 3 - Thể lệ hạ (missing) contains local procedures of the Lý, Trần, and Lê reigns; Book 4 - Thiên chương contains studies of intellectual works written on stone blocks found in temples during Lý, Trần, and Lê reigns; Book 5 - Tài phẩm records the talents and virtues of historical figures; Book 6 - Phong vực thượng records geography, construction, and infrastructure for some Northern provinces such as Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang; Book 7 - Phong vực trung (missing); Book 8 - Phong vực hạ (missing); Book 9 - Thiền dật records lives of some monks who lived from the time Vietnam was occupied and ruled by Minh dynasty from China to the time Vietnam was independent and governed by Lê dynasty; Book 10 - Linh tích records of some sacred temples, shrines and 26 small stories; Book 11 - Phương thuật (missing); Book 12 - Tùng đàm contains 14 stories of some historical people in Trần, Lê reigns. About the author: Lê Quý Đôn (1726–1784) was a talented Vietnamese poet and writer, a knowledgeable philosopher and encyclopedist, and government official. His child name is Lê Danh Phương, adult name is Doãn Hậu, and pseudonym is Quế Đường. He was a native of Diên Hà village, Diên Hà district, Sơn Nam province (now belongs to Độc Lập ward, Hưng Hà district, Thái Bình Province). He is considered one of the most outstanding and prolific Vietnamese savants in 18th century. Lê Quý Đôn was the author of a large number of encyclopedic, historical, bibliographical, and philosophical works. It is estimated that he has the largest volume of works among the old Vietnamese savants (about 40 series with hundreds of volumes). The encyclopedia Vân đài loại ngữ (9 volumes) is Vietnam's largest encyclopedia, a landmark in Vietnamese science in the 18th century. The history work Đại Việt thông sử (30 volumes) contains many documents about the Lê Dynasty. The Phủ Biên Tạp Lục (Frontier Chronicles) (6 volumes) was a detailed description of Nguyen territories in Thuận Hoá and Quảng Nam Provinces.
Kiến Văn Tiểu Lục là một tập bút ký bao gồm những câu chuyện nhỏ về văn hóa, địa lý, lịch sử, tập tục, luật lệ và con người được Lê Quý Đôn ghi chép lại trong suốt quãng thời gian từ 1762 đến 1778 mặc dù đề tựa là vào năm 1777. Tập bút ký có tổng cộng tất cả 12 cuốn được sắp xếp theo những chủ đề khác nhau nhưng chỉ có 8 cuốn được phát hiện trong bộ sưu tầm của Maurice Durand; Quyển 1: Châm Cảnh bao gồm những cách ngôn về tu nhân xử thế được rút ra từ những câu chuyện của các nhân vật lịch sử ở Việt Nam và Trung Quốc; Quyển 2: Thể Lệ Thượng ghi lại những luật lệ triều đình được thực thi ở thời Lý, Trần, Lê; Quyển 3: Thể Lệ Hạ tập hợp những luật lệ làng xã áp dụng dưới thời Lý, Trần, Lê; Quyển 4: Thiên Chương ghi chép tên những nhân vật đã làm những bài bia, bài minh ở các chùa, quán, các triều Lý, Trần và giới thiệu, phê bình một số thơ văn; Quyển 5: Tài phẩm ghi chép về tài ba, phẩm hạnh của một số nhân vật lịch sử; Quyển 6 Phong vực thượng ghi chép về núi sông, thành quách, sản vật, thuế khóa, đường sá... các trấn Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang; Quyển 7: Phong vực trung ( bị thiếu); Quyển 8: Phong vực hạ ( bị thiếu); Quyển 9: Thiền dật ghi chép về các nhà sư Việt Nam từ thời Bắc thuộc cho đến thời Hậu Lê; Quyển 10: Linh tích ghi chép về các đền miếu thờ các thiên thần, nhân thần và hai mươi sáu chuyện nhỏ; Quyển 11: Phương thuật ( bị thiếu); Quyển 12: Tùng đàm ghi chép mười bốn mẩu chuyện về các nhân vật triều Trần, triều Lê... Lê Quý Đôn (1726-1784) là một nhà thơ, nhà văn tài ba, một nhà tư tưởng lỗi lạc, một triết gia uyên thâm và một quan chức triều đình. Tên thuở nhỏ của ông là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Ông người làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam; nay thuộc xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông được coi là một trong những nhà bác học nổi tiếng nhất của Việt Nam thế kỷ 18. Lê Quý Đôn là tác giả của một số lượng lớn sách bách khoa toàn thư, lịch sử, các công trình thư mục, và triết học. Ước tính ông có khoảng 40 loại sách với khối lượng hàng trăm quyển đề cập đến các vấn đề khác nhau.Từ điển bách khoa Vân đài loại ngữ (9 tập) là bách khoa toàn thư lớn nhất Việt Nam, được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng trong khoa học Việt Nam thế kỷ 18. Bộ Đại Việt Thông Sử bao gồm 30 tập có chứa nhiều tài liệu lịch sử về triều đại nhà Lê. 6 cuốn trong bộ Phủ Biên Tạp Lục mô tả chi tiết của các vùng lãnh thổ của nhà Nguyễn ở Thuận Hoá và các tỉnh Quảng Nam. Khi biên soạn bộ sách Kiến văn tiểu lục, nhà văn hóa Lê Quý Đôn cho biết: “Tôi, vốn là người nông cạn, lúc còn bé thích chứa sách, lúc trưởng thành ra làm quan, xem lại sách đã chứa trong tủ, vâng theo lời dạy lúc qua sân (ý nói: trong sách Luận ngữ, Khổng Tử thấy con là Bá Ngư đi qua sân, bảo cần phải về học Kinh Thi và Kinh Lễ), lại được giao du với nhiều bậc hiền sĩ đại phu, thêm vào đấy, phụng mệnh làm việc công, bốn phương rong ruổi: Mặt Bắc sang sứ Trung Quốc, mặt Tây bình định Ai Lao, mặt Nam trấn thủ Thuận Quảng, đi đến đâu cũng để ý tìm tòi, phàm việc gì mắt thấy tai nghe, đều dùng bút ghi chép, lại phụ thêm lời bình luận sơ qua, giao tiểu đồng đựng vào túi sách, lâu ngày tích tập, sau mới chép thành từng thiên, chia làm 9 mục, 12 quyển. Tôi tự suy nghĩ, biết rằng bình luận chưa được tinh tường, lịch duyệt chưa được rộng rãi, còn mong sau này tiến thêm nữa, may ra được thấy những việc chưa thấy, được nghe những điều chưa nghe, tập sách này cũng là đầu mối lớn về việc học vấn ngôn hành, xin độc giả đừng coi như tiểu thuyết”.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
1.0002.010
Language:
Chinese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series I: Han Nom texts without Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
2
Folder:
10
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10734397
OID:
10734975
PID:
digcoll:35882

Number of Pages: 228
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=35.175.248