Chinh Phụ Ngâm

Creator:
Đặng Trần Côn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
The Chinh phụ ngâm ("Lament of the soldier's wife") is a poem written in classical Chinese (Hán) by the Vietnamese author Đặng Trần Côn. It is also called the Chinh phụ ngâm khúc, with the additional -khúc ("tune") emphasizing that it can be performed as a musical piece not just read as a plain "lament" (ngâm). It is an inner monologue of a wife who goes through loneliness, sadness, fear, desperation and hope when her husband is away in battle. It is a story of one person but it is also a crying of many generations who live in the long lasting wars and share the same desire for peace. Chinh Phụ Ngâm was translated into Nôm by several translators: Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích, Nguyễn Khản, Bạch Liên Am Nguyễn and two anonymous translators. For the time being, there are seven translation versions, three versions in 6-8 verses (lục bát), four versions in 7-7-6-8 verses (song thất lục bát). The most popular version that includes 412 sentences in 7-7-6-8 verses is believed to belong to Đoàn Thị Điểm. However, according to many researchers, the author of this version is Phan Huy Ích.
Chinh Phụ Ngâm (khúc ngâm của người Chinh Phụ) là một bài thơ chữ Hán được viết bởi thi sĩ Đặng Trần Côn. Tác phẩm còn được gọi là “Chinh phụ ngâm khúc” nhằm nhấn mạnh khía cạnh âm nhạc của nó, tức là bài thơ có thể ngâm như một khúc ca. Bài thơ là lời độc thoại của người chinh phụ phải trải qua nỗi cô đơn, sầu thảm, sợ hãi, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, ngày đêm mong chờ người chồng từ chiến trận trở về. Đây là tâm sự của một người vợ nhưng đồng thời cũng nói lên tiếng khóc của nhiều thế hệ con người phải sống trong cảnh chiến tranh kéo dài liên miên cũng như lòng mong mỏi hòa bình của họ. Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn được dịch sang chữ Nôm bới nhiều dịch giả: Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích, Nguyễn Khan, Bạch Liên Am Nguyễn và 2 dịch giả vô danh. Cho đến nay người ta tìm thấy 7 phiên bản dịch thuật, 3 bản lục bát và 4 bản song thất lục bát. Phiên bản phổ biến nhất bao gồm 412 câu song thất lục bát được cho là thuộc về Đoàn Thị Điểm. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, tác giả của phiên bản này là Phan Huy Ích.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0013.129
Language:
Chinese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
13
Folder:
129
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10924535
OID:
10924970
PID:
digcoll:32346

Number of Pages: 115
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=18.234.88