Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư quyển 15

Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Notes:
Đại Việt Sử Ký toàn thư" is the name of a huge collective work, edited and revised by many historians in different dynasties including Lê Văn Hưu (Trần dynasty 1225-1400), Phan Phù Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy (Hậu Lê dynasty 1428-1789). The final version of the collection called “Nội Các quan bản” and was carved in the woodblock and was published in 1697. This collection has 24 books that compile all historical events from Hồng Bàng to 1675 (Hậu Lê). The collection is divided in 3 sections: Quyển thủ-- An introduction; Ngoại kỷ includes a compilation of 5 books covering historical events from Hồng Bàng dynasty (2879 BC–258 BC) to the Ngô dynasty (939-967); Bản kỷ includes a compilation of 19 books recording historical events from the Đinh dynasty (968-980) to the Hậu Lê dynasty up to 1675 (Hậu Le dynasty was from 1428 to 1789 which was divided into 2 periods: “Lê sơ” from 1428 to 1527 and “Lê Trung Hưng” from 1533-1789, in between and overlapping was Mạc dynasty from 1527 to 1593. Lê Trung Hưng dynasty was also the war time between Trịnh lord and Nguyễn Lord when the real power was not in hand of Lê emperors but belonged to Trịnh Lords in the North and Nguyễn Lords in the South). Comment: The three books in the Maurice Durand Collection are considered to belong to Bản Kỷ.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một bộ sách ghi chép sử khổng lồ được tổng hợp, biên soạn và đính chính bởi nhiều sử gia sống trong những triều đại khác nhau trong đó có Lê Văn Hưu (nhà Trần 1225-1400), Phan Phù Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy (nhà Hậu Lê 1428-1789). Bản nghi chép cuối cùng có tên “ Nội các quan bản” được khắc gỗ và xuất bản năm 1697. Bộ sử này gồm 24 cuốn ghi lại các sự kiện lịch sử từ thời kỳ Hồng Bàng đến năm 1675 (thời Hậu Lê). Bộ sử được chia ra làm 3 phần: Quyển thủ: Lời giới thiệu; Ngoại kỷ: Gồm 5 cuốn tập hợp các sự kiện lịch sử từ thời kỳ Hồng Bàng (2879-258 trước Công Nguyên) đến thời nhà Ngô (939-967 sau Công Nguyên); Bản kỷ: Gồm 19 cuốn ghi chép lại các sự kiện lịch sử từ đời nhà Đinh (968-980) đến đời nhà Hậu Lê cho đến tận năm 1675. Nhà Hậu Lê (1428-1789) được chia ra làm 2 giai đoạn : Lê Sơ từ năm 1428 đến 1527 và Lê Trung Hưng từ 1533 đến 1789, ở giữa là thời kỳ nhà Mạc từ 1527 đến 1593. Thời kỳ Lê Trung Hưng cũng là thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh khi mà quyền lưc không nằm trong tay vua Lê mà nằm trong tay chúa Trịnh thống trị ở đàng ngoài và chúa Nguyễn cai quản ở đằng trong, lấy sông Gianh làm biên giới. Ghi chú: 3 quyển nằm trong bộ sưu tầm của Maurice Durand được coi thuộc về Bản Kỷ.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
1.0001.004
Language:
Chinese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series I: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
1
Folder:
4
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10868167
OID:
10868354
PID:
digcoll:18367

Number of Pages: 172
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=54.234.227