Thiên Nam Dư Hạ Tập (A.334)

Creator:
Đỗ Nhuận
Thân Nhân Trung
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Notes:
Thiên Nam Dư Hạ Tập" is a huge collection of books that were written in 1483 by imperial literary officials Thân Nhân Trung (1419-1499) and Đỗ Nhuận (1440-???). Under the order of King Lê Thánh Tông (1442-1497), the two scholars compiled all orders, rules, regulations as well as literary works of the King and other scholars. Originally, there were 100 books but from time to time most of them were lost or burned. Nowadays, there are only 10 books left. By reading Thiên Nam Dư Hạ Tập, the historians can understand more about the political and economic situation under the ruling of king Lê Thánh Tông , one of the most intelligent and devoted king in Lê dynasties.
Thiên Nam Dư Hạ Tập là một bộ sưu tập lớn các cuốn sách được viết năm 1483 bởi Thân Nhân Trung (1419-1499) và Đỗ Nhuận (1440 -?). Theo lệnh của vua Lê Thánh Tông (1442-1497), hai học giả này đã biên soạn và tập hợp lại các chiếu chỉ, luật lệ, quy định cũng như các sáng tác văn học của nhà vua cũng như các học giả khác. Ban đầu, bộ sưu tập có 100 cuốn, trải qua nhiều biến động lịch sử, hầu hết các cuốn sách bị thất lạc hoặc tiêu hủy. Chỉ còn10 cuốn được bảo quản cho đến bây giờ. Thông qua nghiên cứu Thiên Nam Dư Hạ Tập, các sử gia có thể hiểu thêm được phần nào tình hình chính trị ,kinh tế dưới sự cai trị của vua Lê Thánh Tông, một trong những vị vua thông minh và tận tâm nhất trong triều đại nhà Lê.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
1.0004.024
Language:
Chinese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series I: Han Nom texts without Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
4
Folder:
24
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10745262
OID:
10745535
PID:
digcoll:17828

Number of Pages: 44
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=3.90.12