Hòa Bình Quan Lang Sử Lược Ca Âm (AB.616)

Published/Created:
ca. 1946-1956
Notes:
Hòa Bình Quan Lang Sử Lược Ca Âm là một bài thơ Nôm viết theo thể lục bát do Đa Phúc Đường soạn, Ngô Lương Ngọc hiệu đính và diễn Nôm. Bài thơ kể sơ lược lịch sử người Mường và chế độ Quan Lang từ thời Hùng Vương đến thời Pháp thuộc. Dòng họ Quan Lang, việc tổ chức nhân dân khai phá miền ngược, việc giao thiệp với các triều vua Việt Nam và với thực dân Pháp.
Topics:
Vietnam--Literatures
Topics:
Durand, Maurice M
Accession Number:
2.0009.066
Language:
Vietnamese
Genre:
manuscripts (AAT)
Format:
Text
Content Type:
Archives or Manuscripts
Rights:
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
Copyright status for collection materials is unknown. See finding aid for additional information.
The use of this image may be subject to the copyright law of the United States (Title 17, United States Code) or to site license or other rights management terms and conditions. The person using the image is liable for any infringement.
Source Title:
Maurice Durand Papers: Series II: Han Nom texts with Vietnamese
Call Number:
MS 1728
Box:
9
Folder:
66
Yale Collection:
Manuscripts and Archives
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
oid pointer:
10729231
OID:
10729373
PID:
digcoll:12553

Number of Pages: 44
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26 256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12553&ip=54.243.26