Search

You searched for: Start Over Repository Manuscripts and Archives Remove constraint Repository: Manuscripts and Archives Date Created Unknown Remove constraint Date Created: Unknown

Search Results

Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10868095
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18292&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10722889
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:10895&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926981
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41937&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922282
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41810&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10692060
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731917
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14753&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731877
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14712&ip=34.235.143
Creator:
Đặng Trần Côn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10693050
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4376&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714191
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7993&ip=34.235.143
Creator:
Nguyễn Nam Đán
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10723749
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11101&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10697501
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4966&ip=34.235.143
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10733720
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15411&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10700483
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=34.235.143
Creator:
Đặng Trần Côn
Doan Thi Diêm
Nguyễn Dự
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10715543
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8652&ip=34.235.143
Creator:
Văn Xương Đế Quân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10724188
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=34.235.143
Creator:
Đặng Trần Côn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10732971
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10715127
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8531&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925092
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38309&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10923288
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36352&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921730
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32883&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10924453
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32990&ip=34.235.143
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Phạm Gia Huệ
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729990
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13207&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926048
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40077&ip=34.235.143
Creator:
Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709353
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6636&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730277
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13481&ip=34.235.143
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10739126
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17114&ip=34.235.143
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10739917
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17297&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709652
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6930&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709462
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6737&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922209
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36606&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10738785
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16836&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10924824
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36637&ip=34.235.143
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10738910
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16963&ip=34.235.143
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907636
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32929&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926809
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36278&ip=34.235.143
Creator:
Đinh Nhật Thận
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10708858
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6434&ip=34.235.143
Creator:
Giải nguyên Đào Bá Đoan vịnh thơ. Nguyễn Bá Giao diễn Nôm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729698
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12920&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729798
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=34.235.143
Creator:
Hải Châu Tử
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13146&ip=34.235.143
Creator:
Quách Cư Nghiệp
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709252
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6535&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10928323
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40003&ip=34.235.143
Creator:
Vũ Chi Đình
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907121
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:33091&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10700788
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5200&ip=34.235.143
Creator:
Nguyễn Huy Tự
Nguyễn Thiện
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10733828
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10716388
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10727714
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11851&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728760
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12098&ip=34.235.143
Creator:
Trịnh Cương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921331
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10701606
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5408&ip=34.235.143
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921003
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35139&ip=34.235.143