Search

You searched for: Start Over Language Vietnamese Remove constraint Language: Vietnamese Content Type Archives or Manuscripts Remove constraint Content Type: Archives or Manuscripts

Search Results

Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10924980
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39364&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925092
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38309&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925619
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39690&ip=54.92.148
Creator:
Chân Nguyên
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921542
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925981
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34745&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10701606
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5408&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10701769
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5753&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926048
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40077&ip=54.92.148
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Đặng Xuân Bảng
Hành Thiện Tiến
Nguyễn Thấu
Phạm Đình Tốt
Vũ Phạm Hàm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702143
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5551&ip=54.92.148
Creator:
Mai Đình Nguyễn Hòa Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729472
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12691&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729656
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12877&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921693
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32609&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702243
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5652&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729548
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12768&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10932486
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41118&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921730
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32883&ip=54.92.148
Creator:
Quách Cư Nghiệp
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709252
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6535&ip=54.92.148
Creator:
Giải nguyên Đào Bá Đoan vịnh thơ. Nguyễn Bá Giao diễn Nôm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729698
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12920&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10932786
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37046&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10932862
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35504&ip=54.92.148
Creator:
Đinh Nhật Thận
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10708858
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6434&ip=54.92.148
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6241&ip=54.92.148
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702356
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5946&ip=54.92.148
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705221
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=54.92.148
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705908
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6144&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926639
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40946&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926881
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39052&ip=54.92.148
Creator:
Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709353
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6636&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926809
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36278&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709462
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6737&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714243
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8046&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926981
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41937&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10928056
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41640&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10928097
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:33941&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729798
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=54.92.148
Creator:
Phạm Quang Xán
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709753
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7031&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709925
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7204&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10710117
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7397&ip=54.92.148
Creator:
Dương Minh Đức Thị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10713802
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7604&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921779
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41676&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709652
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6930&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714191
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7993&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10927993
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38174&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10928414
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34645&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714772
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8171&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921813
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34172&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922209
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36606&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922282
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41810&ip=54.92.148
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922570
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34770&ip=54.92.148
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Phạm Gia Huệ
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729990
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13207&ip=54.92.148