Search

You searched for: Start Over Language Vietnamese Remove constraint Language: Vietnamese Repository Manuscripts and Archives Remove constraint Repository: Manuscripts and Archives

Search Results

Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925092
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38309&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10923288
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36352&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921730
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32883&ip=3.227.233
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Phạm Gia Huệ
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729990
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13207&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926048
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40077&ip=3.227.233
Creator:
Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709353
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6636&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730277
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13481&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709652
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6930&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709462
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6737&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922209
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36606&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10924824
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36637&ip=3.227.233
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10738910
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16963&ip=3.227.233
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907636
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32929&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926809
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36278&ip=3.227.233
Creator:
Đinh Nhật Thận
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10708858
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6434&ip=3.227.233
Creator:
Giải nguyên Đào Bá Đoan vịnh thơ. Nguyễn Bá Giao diễn Nôm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729698
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12920&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729798
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13021&ip=3.227.233
Creator:
Hải Châu Tử
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13146&ip=3.227.233
Creator:
Quách Cư Nghiệp
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709252
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6535&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10928323
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40003&ip=3.227.233
Creator:
Vũ Chi Đình
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907121
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:33091&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10700788
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5200&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10716388
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8765&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10727714
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11851&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728760
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12098&ip=3.227.233
Creator:
Trịnh Cương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921331
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10701606
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5408&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921003
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35139&ip=3.227.233
Creator:
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728502
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11916&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10701504
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:554067&ip=3.227.233
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Đặng Xuân Bảng
Hành Thiện Tiến
Nguyễn Thấu
Phạm Đình Tốt
Vũ Phạm Hàm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702143
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5551&ip=3.227.233
Creator:
Vạn Nguyên Cư Sĩ Hy An
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10722189
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:9059&ip=3.227.233
Creator:
Vũ Quốc Trân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728603
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12017&ip=3.227.233
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714956
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:197092&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728841
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12179&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10715044
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:197181&ip=3.227.233
Creator:
Phạm Quang Xán
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709753
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7031&ip=3.227.233
Creator:
Đặng Đức Siêu
Vũ Lượng
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730488
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13711&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921089
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36786&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730517
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13694&ip=3.227.233
Creator:
Kiều Oánh Mậu
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730542
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13740&ip=3.227.233
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10740851
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17442&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10722612
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:10617&ip=3.227.233
Creator:
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10745819
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17978&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10930009
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:33538&ip=3.227.233
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10741257
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709925
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7204&ip=3.227.233
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10924016
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:33849&ip=3.227.233
Creator:
Đặng Trần Côn
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731418
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14247&ip=3.227.233