Search

You searched for: Start Over Digital Collection Maurice Durand Han Nom Remove constraint Digital Collection: Maurice Durand Han Nom

Search Results

Creator:
Bạch Cư Dị
Vũ Quốc Trân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10689491
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4178&ip=54.196.5
Creator:
Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh (????-1808)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695976
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=54.196.5
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Đặng Xuân Bảng
Hành Thiện Tiến
Nguyễn Thấu
Phạm Đình Tốt
Vũ Phạm Hàm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702143
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5551&ip=54.196.5
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Ôn Như Hầu
Trần Bích San
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695836
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=54.196.5
Creator:
Chân Nguyên
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921542
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=54.196.5
Creator:
Dương Minh Đức Thị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10713802
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7604&ip=54.196.5
Creator:
Giải nguyên Đào Bá Đoan vịnh thơ. Nguyễn Bá Giao diễn Nôm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729698
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12920&ip=54.196.5
Creator:
Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709353
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6636&ip=54.196.5
Creator:
Hải Châu Tử
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729930
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13146&ip=54.196.5
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907636
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32929&ip=54.196.5