Search

You searched for: Start Over Digital Collection Maurice Durand Han Nom Remove constraint Digital Collection: Maurice Durand Han Nom Repository Manuscripts and Archives Remove constraint Repository: Manuscripts and Archives Date Created Unknown Remove constraint Date Created: Unknown

Search Results

Creator:
Bạch Cư Dị
Vũ Quốc Trân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10689491
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4178&ip=34.229.24
Creator:
Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh (????-1808)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695976
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=34.229.24
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Ôn Như Hầu
Trần Bích San
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695836
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=34.229.24
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Đặng Xuân Bảng
Hành Thiện Tiến
Nguyễn Thấu
Phạm Đình Tốt
Vũ Phạm Hàm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702143
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5551&ip=34.229.24
Creator:
Chân Nguyên
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921542
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=34.229.24
Creator:
Dương Minh Đức Thị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10713802
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7604&ip=34.229.24
Creator:
Giải nguyên Đào Bá Đoan vịnh thơ. Nguyễn Bá Giao diễn Nôm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729698
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12920&ip=34.229.24
Creator:
Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709353
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6636&ip=34.229.24
Creator:
Hải Châu Tử
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13146&ip=34.229.24
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907636
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32929&ip=34.229.24
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907570
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32543&ip=34.229.24
Creator:
Kiều Oánh Mậu
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730542
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13740&ip=34.229.24
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10739126
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17114&ip=34.229.24
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734397
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35882&ip=34.229.24
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734984
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16257&ip=34.229.24
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10737703
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16350&ip=34.229.24
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734625
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16085&ip=34.229.24
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734729
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16190&ip=34.229.24
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734194
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15886&ip=34.229.24
Creator:
Lê Thánh Tông and others
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10909782
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40634&ip=34.229.24
Creator:
Mai Đình Nguyễn Hòa Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729472
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12691&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728502
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11916&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10745819
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17978&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Phạm Gia Huệ
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729990
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13207&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714956
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:197092&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Du
Published/Created:
Vietnam
Quảng Thịnh Đường
1906
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10868526
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38423&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Du
Published/Created:
Vietnam
Quảng Thịnh Đường
1906
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10871374
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34923&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10739917
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17297&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10738910
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16963&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10740851
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17442&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10741257
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10743865
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17700&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Gia Thiều
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10693459
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Huy Hổ
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925039
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Huy Tự
Nguyễn Thiện
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10733828
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Khuyến (another name: Tam Nguyên Yên Đổ)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922850
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Nam Đán
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10723749
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11101&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Thị Nhược (1830-1909)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729038
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12359&ip=34.229.24
Creator:
Nguyễn Văn Bình
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10723647
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:10996&ip=34.229.24
Creator:
Phạm Quang Xán
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709753
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7031&ip=34.229.24
Creator:
Phạm Đình Hổ
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10747404
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18083&ip=34.229.24
Creator:
Quách Cư Nghiệp
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709252
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6535&ip=34.229.24
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702356
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5946&ip=34.229.24
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705221
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=34.229.24
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705908
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6144&ip=34.229.24
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6241&ip=34.229.24
Creator:
Thanh Tâm Tài Nhân
Published/Created:
China
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10737792
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16427&ip=34.229.24
Creator:
Trần Quốc Tuấn
Trần Văn Nghĩa
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10697108
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4865&ip=34.229.24
Creator:
Trịnh Cương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921331
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=34.229.24
Creator:
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922723
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36114&ip=34.229.24