Search

You searched for: Start Over Digital Collection General Collection, BRBL, Yale University Remove constraint Digital Collection: General Collection, BRBL, Yale University Language Chinese Remove constraint Language: Chinese

Search Results

Creator:
Da pu ning si, ke
Jiazhanyanzi
Xu, Jian, ke gong
Zengjiatipo, yi
僧伽提婆, 譯
大普寧寺, 刻
徐堅, 刻工
迦旃延子
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130558
Call number:
YAJ C11.5
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466378&ip=18.207.136
Creator:
Da pu ning si, ke
Futuobamo, yi.
Jiazhanyanzi
Xu, Cheng, ke gong
Xu, Jian, ke gong
徐成, 刻工
浮陀跋摩, 譯
迦旃延子
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130560
Call number:
YAJ C11.4
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466289&ip=18.207.136
Creator:
Li, Shizhen, 1518-1593
Published/Created:
[China]
Tai he tang
1655
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130532
Call number:
Fv7971 4461
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466291&ip=18.207.136
Creator:
Li, Shizhen, 1518-1593
Published/Created:
[China]
Tai he tang
1655
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130529
Call number:
Fv7971 4461
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465683&ip=18.207.136
Creator:
Li, Shizhen, 1518-1593
Published/Created:
[China]
Tai he tang
1655
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130530
Call number:
Fv7971 4461
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466377&ip=18.207.136
Creator:
Li, Zhi, 1527-1602
Luo, Guanzhong, ca. 1330-ca. 1400
Published/Created:
undated
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130564
Call number:
Fv5754 6175C
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466382&ip=18.207.136
Creator:
Li, Zhi, 1527-1602
Luo, Guanzhong, ca. 1330-ca. 1400
Published/Created:
undated
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130563
Call number:
Fv5754 6175C
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466287&ip=18.207.136
8. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
9. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Liu, Shu, 1032-1078
劉恕, 1032-1078
Published/Created:
[China]
s.n.
Yuan Ming, between 1335 and 1449]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130548
Call number:
YAJ C11.7
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466555&ip=18.207.136
Creator:
Fan, Ning, 339-401
Guliang, Chi. Guliang zhuan
Lu, Deming, 556-627
Yang, Shixun
Published/Created:
[China]
Ming Wanli 21 nian [1593]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130528
Call number:
Fv773 +4132A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465682&ip=18.207.136
Creator:
Du, Yu, 222-284
Kong, Yingda, 574-648
Lu, Deming, 556-627
Zuoqiu, Ming
Published/Created:
[1591-1592]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130542
Call number:
Fv714 +1123A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466375&ip=18.207.136
Creator:
Da pu ning si, ke
Wu, Xian, ke gong
Xuanzang, ca. 596-664, yi
Zhan, Rong, ke gong
吳顯, 刻工
玄奘, ca. 596-664, 譯
詹荣, 刻工
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130555
Call number:
YAJ C11.2
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465685&ip=18.207.136
Creator:
San cang shi yi nan tuo yi
Published/Created:
[China?]
[c. 1412-1434]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130607
Call number:
YAJ C7a.1
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466654&ip=18.207.136
Creator:
吳友如, 19th cent
蒲坂書樓
Published/Created:
Shanghai :
上海 :
Dian shi zhai,
點石齋,
1884-
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
12315051
Call number:
Bj14C 884T
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4013262&ip=18.207.136
Creator:
Mao, Jin, 1598-1659, jiao zheng
Wang, Xiangjin, 1561-1653
Wang, Yuling, quan ci
Published/Created:
[China]
[Qing Kangxi jian between 1662 and 1722]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130546
Call number:
1983 44
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466288&ip=18.207.136
Creator:
Guo, Pu, 276-324
Xing, Bing, 932-1010
Published/Created:
[n.p.]
Ming wan li 21 nian
[1593]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130520
Call number:
Fv5072 +0213.3
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465323&ip=18.207.136
18. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
19. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Published/Created:
[S.l. :
s.n.,
1673]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15510702
Call number:
56 1644
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4380440&ip=18.207.136