Search

You searched for: Start Over Digital Collection General Collection, BRBL, Yale University Remove constraint Digital Collection: General Collection, BRBL, Yale University Language Chinese Remove constraint Language: Chinese

Search Results

Creator:
Da pu ning si, ke
Jiazhanyanzi
Xu, Jian, ke gong
Zengjiatipo, yi
僧伽提婆, 譯
大普寧寺, 刻
徐堅, 刻工
迦旃延子
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130558
Call number:
YAJ C11.5
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466378&ip=18.207.136
Creator:
Da pu ning si, ke
Futuobamo, yi.
Jiazhanyanzi
Xu, Cheng, ke gong
Xu, Jian, ke gong
徐成, 刻工
浮陀跋摩, 譯
迦旃延子
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130560
Call number:
YAJ C11.4
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466289&ip=18.207.136
Creator:
Li, Zhi, 1527-1602
Luo, Guanzhong, ca. 1330-ca. 1400
Published/Created:
undated
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130564
Call number:
Fv5754 6175C
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466382&ip=18.207.136
Creator:
Li, Zhi, 1527-1602
Luo, Guanzhong, ca. 1330-ca. 1400
Published/Created:
undated
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130563
Call number:
Fv5754 6175C
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466287&ip=18.207.136
5. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
6. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Liu, Shu, 1032-1078
劉恕, 1032-1078
Published/Created:
[China]
s.n.
Yuan Ming, between 1335 and 1449]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130548
Call number:
YAJ C11.7
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466555&ip=18.207.136
Creator:
Fan, Ning, 339-401
Guliang, Chi. Guliang zhuan
Lu, Deming, 556-627
Yang, Shixun
Published/Created:
[China]
Ming Wanli 21 nian [1593]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130528
Call number:
Fv773 +4132A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465682&ip=18.207.136
Creator:
Da pu ning si, ke
Wu, Xian, ke gong
Xuanzang, ca. 596-664, yi
Zhan, Rong, ke gong
吳顯, 刻工
玄奘, ca. 596-664, 譯
詹荣, 刻工
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130555
Call number:
YAJ C11.2
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465685&ip=18.207.136
Creator:
San cang shi yi nan tuo yi
Published/Created:
[China?]
[c. 1412-1434]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130607
Call number:
YAJ C7a.1
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466654&ip=18.207.136
Creator:
Mao, Jin, 1598-1659, jiao zheng
Wang, Xiangjin, 1561-1653
Wang, Yuling, quan ci
Published/Created:
[China]
[Qing Kangxi jian between 1662 and 1722]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130546
Call number:
1983 44
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466288&ip=18.207.136
Creator:
Gu, Chong, ju ren 1567
Wang, Heng, ping shi
Yan qing tang, ke
Yu, Xiangwo, ke
余祥我, 刻
王衡 評釋
顧充, ju ren 1567
Published/Created:
[China]
Yu Xiangwo Yan qing tang
Ming Wanli ren yin [30 nian, 1602]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130602
Call number:
YAJ C11.11
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466561&ip=18.207.136
Creator:
Gu, Chong, ju ren 1567
Wang, Heng, ping shi
Yan qing tang, ke
Yu, Xiangwo, ke
余祥我, 刻
王衡 評釋
顧充, ju ren 1567
Published/Created:
[China]
Yu Xiangwo Yan qing tang
Ming Wanli ren yin [30 nian, 1602]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130038
Call number:
YAJ C11.11
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466661&ip=18.207.136
14. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
15. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
16. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Published/Created:
[China]
Ming wan li 16 nian [1588]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130533
Call number:
Fv584 +1123A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465379&ip=18.207.136
Creator:
Lin, Zhen, bian ji
Ri xing shu tang, ke
日新堂, 刻
日新書堂, 刻
林楨, 編集
Published/Created:
[China]
Ri xin tang
Ming Xuande yuan nian [1426]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130565
Call number:
YAJ C11.8
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466613&ip=18.207.136
Creator:
Liu, Xiang, 77?-6? B.C
Qiu, Ying, ca. 1494-ca. 1552, hui tu
Wang, Daokun, 1525-1593, zeng ji
Zhi bu zu zhai, yin, cang ban
仇英, ca. 1494-ca. 1552, 繪圖
劉向, 77?-6? B.C
汪道昆, 1525-1593, 增輯
知不足齋, 印, 藏版
Published/Created:
[China]
[Wang shi]
[Ming Wanli i.e. between 1573 and 1620]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130596
Call number:
YAJ C11.12
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466392&ip=18.207.136
Creator:
Ma, Shiwen, fl. 1600
Published/Created:
Bao shan tang, [1680?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130577
Call number:
Fv8175 7227
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466566&ip=18.207.136
Creator:
Ma, Shiwen, fl. 1600
Published/Created:
Bao shan tang, [1680?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130575
Call number:
Fv8175 7227
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466376&ip=18.207.136
Creator:
Stanwick, Michael
Published/Created:
2004 January-February
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1233662
Call number:
GV1243 P53 (LC)+
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3566705&ip=18.207.136
Creator:
Stanwick, Michael
Published/Created:
2004 March-April
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1233668
Call number:
GV1243 P53 (LC)+
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3564903&ip=18.207.136
Creator:
Kong, Yingda, 574-648
Mao, Heng, 2nd cent. B.C
Zheng, Xuan, 127-200
Published/Created:
[Ming wan li shi qi nian [1589]]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130581
Call number:
Fv429 +2102A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466383&ip=18.207.136
Creator:
Hopewell, Jeffery
Published/Created:
2003 May-June
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1233655
Call number:
GV1243 P53 (LC)+
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3566933&ip=18.207.136
26. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
27. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
28. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
29. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
30. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
31. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
32. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
33. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
34. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Lo, Andrew
Published/Created:
2003 March-April
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1233646
Call number:
GV1243 P53 (LC)+
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3565475&ip=18.207.136
Creator:
Da pu ning si, ke
Daoxuan, 596-667
Yu, Liang, ke gong
大普寧寺, 刻
虞良, 刻工
道宣, 596-667
Published/Created:
[Hangzhou]
[Da pu ning si]
[Yuan, between 1277 and 1290]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130553
Call number:
YAJ C11.6
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466379&ip=18.207.136
37. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
38. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Qingmao, xu ji
Shi Zongyong
Zongyong, ji
宗永, 集
清茂, 續集
釋宗永
Published/Created:
[China]
s.n.
[Ming i.e. between 1368 and 1644]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130580
Call number:
YAJ C11.3
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3467186&ip=18.207.136
Creator:
Bujingxiansheng
Qidongyeren
Published/Created:
[16-?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130582
Call number:
Fv5759 0256
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466374&ip=18.207.136
Creator:
Bujingxiansheng
Qidongyeren
Published/Created:
[16-?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130585
Call number:
Fv5759 0256
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466614&ip=18.207.136
Creator:
Bujingxiansheng
Qidongyeren
Published/Created:
[16-?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130586
Call number:
Fv5759 0256
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466612&ip=18.207.136
Creator:
Lo, Andrew
Published/Created:
2002 September-October
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1233640
Call number:
GV1243 P53 (LC)+
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3565098&ip=18.207.136
Creator:
Lo, Andrew
Published/Created:
2000 November-December
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1233628
Call number:
GV1243 P53 (LC)+
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3565361&ip=18.207.136
45. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Xiao, Tong, 501-531, xuan
Published/Created:
[China]
Zhang Boyan
[Yuan i.e. between 1279 and 1368]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130562
Call number:
YAJ C11.10
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466290&ip=18.207.136
Creator:
Gu, Qiyuan, 1565-1628 , jiao yue
Zheng, Jihua, fl. 1598?, chong ding
Published/Created:
[Fujian]
Zheng shi Zong wen tang
Ming Wanli jian [1573-1619]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130550
Call number:
1977 +294
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466293&ip=18.207.136
Creator:
Ou Daren, ding
Tu, Long, 1542-1605, bian
Zheng, Juyuan, ke
屠隆, 1542-1605, 編
歐大任, 訂
鄭聚垣, 刻
Published/Created:
[China]
[Fujian]
Zheng Juyuan
Ming Wanli gui mao [31 nian, 1603]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130039
Call number:
YAJ C11.11
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466395&ip=18.207.136
Creator:
Fu xing tang, ke
Yu qing shu tang, ke
Yu qing tang, ke
福興堂, 刻
餘慶堂, 刻
餘慶書堂, 刻
Published/Created:
[China]
Chen shi Yu qing tang
Ming Zhengde ren shen [7 nian, 1512]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130574
Call number:
YAJ C11.9
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466562&ip=18.207.136
Creator:
Fu xing tang, ke
Yu qing shu tang, ke
Yu qing tang, ke
福興堂, 刻
餘慶堂, 刻
餘慶書堂, 刻
Published/Created:
[China]
Chen shi Yu qing tang
Ming Zhengde ren shen [7 nian, 1512]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130568
Call number:
YAJ C11.9
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465749&ip=18.207.136
Creator:
Fu xing tang, ke
Yu qing shu tang, ke
Yu qing tang, ke
福興堂, 刻
餘慶堂, 刻
餘慶書堂, 刻
Published/Created:
[China]
Chen shi Yu qing tang,
Ming Zhengde ren shen [7 nian, 1512]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130571
Call number:
YAJ C11.9
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466380&ip=18.207.136
Creator:
Fu xing tang, ke
Yu qing shu tang, ke
Yu qing tang, ke
福興堂, 刻
餘慶堂, 刻
餘慶書堂, 刻
Published/Created:
[China]
Chen shi Yu qing tang
Ming Zhengde ren shen [7 nian, 1512]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130573
Call number:
YAJ C11.9
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466618&ip=18.207.136
Creator:
Qingmao, xu ji
Shi Zongyong
Zongyong, ji
宗永, 集
清茂, 續集
釋宗永
Published/Created:
[China]
s.n.,
[Ming i.e. between 1368 and 1644]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130579
Call number:
YAJ C11.3
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466477&ip=18.207.136
54. Zhou li
Creator:
Jia, Gongyan
Lu, Deming, 556-627
Zheng, Xuan, 127-200
Published/Created:
[Ming wan li 21 nian [1593]]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130578
Call number:
Fv524 +8203A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466474&ip=18.207.136
Published/Created:
[Hong Kong :
s.n.,
19--?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15510813
Call number:
5681 V66 1920
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4373667&ip=18.207.136
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1203256
Call number:
Fvh16 B34
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3545430&ip=18.207.136
Creator:
Institut ėtnografii imeni N.N. Miklukho-Maklai︠a︡
Институт этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая
Published/Created:
Moskva :
Москва :
Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii MVD SSSR :
Institut ėtnografii imeni N.N. Miklukho-Maklai︠a︡ Akademii nauk SSSR,
Главное управление геодезии и картографии МВД СССР :
Институт этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР,
1959.
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15510772
Call number:
56ed 1959
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4381690&ip=18.207.136
Published/Created:
1921-1967
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1400509
Call number:
GEN MSS 706
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3726314&ip=18.207.136
Creator:
Richard, L
Published/Created:
Shanghai :
Sold at Tusewei Press,
1908.
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15828565
Call number:
56 1908A
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4378732&ip=18.207.136
60. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
61. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Prussia. Landesaufnahme. Kartographische Abteilung
Published/Created:
[Prussia] :
Kartogr. Abteilung der Kgl. Preuss. Landesaufnahme,
1907.
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15828612
Call number:
5615 1907
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4374254&ip=18.207.136
Creator:
Great Britain. War Office. General Staff. Geographical Section
Published/Created:
Southampton :
Reproduced and printed for the Topographical Section, General Staff, at the Ordnance Survey Office,
1905.
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15828607
Call number:
5616 1905
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4375229&ip=18.207.136
Creator:
吳友如, 19th cent
蒲坂書樓
Published/Created:
Shanghai :
上海 :
Dian shi zhai,
點石齋,
1884-
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
12315051
Call number:
Bj14C 884T
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4013262&ip=18.207.136
65. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
66. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
67. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
68. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
69. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
70. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
71. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
72. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
73. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
74. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Published/Created:
1854 July 8
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1131455
Call number:
1979 Folio S1
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3468743&ip=18.207.136
Published/Created:
[China] :
[publisher not identified],
[not before 1841]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
16563285
Call number:
56cea +1840
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4378489&ip=18.207.136
77. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
78. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
79. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
80. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Published/Created:
1819
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1463901
Call number:
YAJ K2.1
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3744843&ip=18.207.136
82. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
83. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
84. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
85. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Cai, Shi
蔡奭
Published/Created:
[China] :
Long jiang shu wu,
龍江書屋,
Qing Qianlong 13 nian [1748]
清亁隆13年[1748]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15497412
Call number:
Fv5154 4948
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4028171&ip=18.207.136
87. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
88. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
89. Either the metadata for this object is restricted, or your session has timed out. Please go to the home page to refresh your session or log in.
Creator:
Nie, Chongyi, 10th cent
Tong zhi tang, ke, zang ban
聶崇義, 10th cent
通志堂, 刻, 藏板
Published/Created:
[China] :
Tong zhi tang,
通志堂,
[Qing Kangxi, between 1676 and 1722]
[清康熙, between 1676 and 1722]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
11879782
Call number:
Fv645 +1428
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4006658&ip=18.207.136
Published/Created:
[S.l. :
s.n.,
1673]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15510702
Call number:
56 1644
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4380440&ip=18.207.136
Creator:
Jin, Shengtan, 1608-1661
Jing jing zhai
Published/Created:
Kao wen tang cang ban
[166-?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130543
Call number:
1983 63
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466608&ip=18.207.136
Creator:
Jin, Shengtan, 1608-1661
Jing jing zhai
Published/Created:
Kao wen tang cang ban
[166-?]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130545
Call number:
1983 63
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466371&ip=18.207.136
Creator:
Li, Shizhen, 1518-1593
Published/Created:
[China]
Tai he tang
1655
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130532
Call number:
Fv7971 4461
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466291&ip=18.207.136
Creator:
Li, Shizhen, 1518-1593
Published/Created:
[China]
Tai he tang
1655
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130529
Call number:
Fv7971 4461
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465683&ip=18.207.136
Creator:
Li, Shizhen, 1518-1593
Published/Created:
[China]
Tai he tang
1655
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130530
Call number:
Fv7971 4461
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466377&ip=18.207.136
Creator:
Shi, Nai'an, ca. 1290-ca. 1365
施耐庵, ca. 1290-ca. 1365
Published/Created:
[China] :
Yu yu tang,
郁郁堂,
[Qing, between 1644 and 1722]
[清, between 1644 and 1722]
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
15812700
Call number:
Fv5752 0110H
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4032863&ip=18.207.136
Creator:
Li, Yu
Published/Created:
Changsha
Ji gu ge
1629
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130527
Call number:
Fv9304 1468
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465935&ip=18.207.136
Creator:
Li, Yu
Published/Created:
Changsha
Ji gu ge
1629
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130526
Call number:
Fv9304 1468
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3465937&ip=18.207.136
Creator:
Li, Yu
Published/Created:
Changsha
Ji gu ge
1629
Digital Collection:
General Collection, BRBL, Yale University
Repository:
Beinecke Library
Access Restrictions:
Public
oidpointer_isi
1130523
Call number:
Fv9304 1468
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:3466373&ip=18.207.136