Search

You searched for: Start Over Call Number MS 1728 Remove constraint Call Number: MS 1728 Repository Manuscripts and Archives Remove constraint Repository: Manuscripts and Archives Date Created Unknown Remove constraint Date Created: Unknown

Search Results

Creator:
Bạch Cư Dị
Vũ Quốc Trân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10689491
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4178&ip=34.204.169
Creator:
Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh (????-1808)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695976
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=34.204.169
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Ôn Như Hầu
Trần Bích San
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695836
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=34.204.169
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Đặng Xuân Bảng
Hành Thiện Tiến
Nguyễn Thấu
Phạm Đình Tốt
Vũ Phạm Hàm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702143
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5551&ip=34.204.169
Creator:
Chân Nguyên
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921542
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=34.204.169
Creator:
Dương Minh Đức Thị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10713802
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7604&ip=34.204.169
Creator:
Giải nguyên Đào Bá Đoan vịnh thơ. Nguyễn Bá Giao diễn Nôm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729698
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12920&ip=34.204.169
Creator:
Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709353
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6636&ip=34.204.169
Creator:
Hải Châu Tử
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13146&ip=34.204.169
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907636
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32929&ip=34.204.169