Search

You searched for: Start Over Call Number MS 1728 Remove constraint Call Number: MS 1728 Repository Manuscripts and Archives Remove constraint Repository: Manuscripts and Archives Content Type Archives or Manuscripts Remove constraint Content Type: Archives or Manuscripts

Search Results

Creator:
Bạch Cư Dị
Vũ Quốc Trân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10689491
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4178&ip=34.204.36
Creator:
Bạch Liên Am Nguyễn Tiên Sinh (????-1808)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695976
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4671&ip=34.204.36
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Ôn Như Hầu
Trần Bích San
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10695836
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4574&ip=34.204.36
Creator:
Chu Mạnh Trinh
Đặng Xuân Bảng
Hành Thiện Tiến
Nguyễn Thấu
Phạm Đình Tốt
Vũ Phạm Hàm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702143
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5551&ip=34.204.36
Creator:
Chân Nguyên
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921542
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:39210&ip=34.204.36
Creator:
Dương Minh Đức Thị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10713802
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7604&ip=34.204.36
Creator:
Giải nguyên Đào Bá Đoan vịnh thơ. Nguyễn Bá Giao diễn Nôm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729698
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12920&ip=34.204.36
Creator:
Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709353
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6636&ip=34.204.36
Creator:
Hải Châu Tử
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13146&ip=34.204.36
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907636
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32929&ip=34.204.36
Creator:
Hồ Xuân Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907570
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32543&ip=34.204.36
Creator:
Kiều Oánh Mậu
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730542
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13740&ip=34.204.36
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10739126
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17114&ip=34.204.36
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734984
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16257&ip=34.204.36
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10737703
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16350&ip=34.204.36
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734625
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16085&ip=34.204.36
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734729
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16190&ip=34.204.36
Creator:
Lê Quý Đôn
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10734194
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15886&ip=34.204.36
Creator:
Lê Thánh Tông and others
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10909782
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40634&ip=34.204.36
Creator:
Mai Đình Nguyễn Hòa Hương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729472
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12691&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728502
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11916&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10745819
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17978&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Phạm Gia Huệ
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729990
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13207&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Cư Trinh
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714956
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:197092&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10739917
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17297&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10738910
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16963&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10740851
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17442&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10741257
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17573&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Dự
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10743865
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17700&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Gia Thiều
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10693459
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4477&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Huy Hổ
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925039
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41589&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Huy Tự
Nguyễn Thiện
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10733828
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15518&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Khuyến (another name: Tam Nguyên Yên Đổ)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922850
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37467&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Nam Đán
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10723749
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11101&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Thị Nhược (1830-1909)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10729038
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12359&ip=34.204.36
Creator:
Nguyễn Văn Bình
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10723647
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:10996&ip=34.204.36
Creator:
Phạm Quang Xán
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709753
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7031&ip=34.204.36
Creator:
Phạm Đình Hổ
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10747404
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18083&ip=34.204.36
Creator:
Quách Cư Nghiệp
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10709252
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6535&ip=34.204.36
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10702356
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5946&ip=34.204.36
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705221
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6047&ip=34.204.36
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705908
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6144&ip=34.204.36
Creator:
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10705930
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6241&ip=34.204.36
Creator:
Thanh Tâm Tài Nhân
Published/Created:
China
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10737792
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:16427&ip=34.204.36
Creator:
Trần Quốc Tuấn
Trần Văn Nghĩa
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10697108
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4865&ip=34.204.36
Creator:
Trịnh Cương
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921331
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:35338&ip=34.204.36
Creator:
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922723
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:36114&ip=34.204.36
Creator:
Văn Xương Đế Quân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10724188
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11542&ip=34.204.36
Creator:
Vũ Chi Đình
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10732276
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15117&ip=34.204.36
Creator:
Vũ Chi Đình
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10907121
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:33091&ip=34.204.36
Creator:
Vũ Quốc Trân
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10728603
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:12017&ip=34.204.36
Creator:
Vạn Nguyên Cư Sĩ Hy An
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10722189
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:9059&ip=34.204.36
Creator:
Đinh Nho Hoàn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10713693
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7498&ip=34.204.36
Creator:
Đinh Nhật Thận
Song Đông Ngâm Tuyết Đường
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10708858
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:6434&ip=34.204.36
Creator:
Đinh Nhật Thận
Nguyễn Khuyến (another name: Tam Nguyên Yên Đổ)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10722289
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:9160&ip=34.204.36
Creator:
Đặng Trần Côn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10693050
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4376&ip=34.204.36
Creator:
Đặng Trần Côn
Doan Thi Diêm
Nguyễn Dự
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10715543
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8652&ip=34.204.36
Creator:
Đặng Trần Côn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10732971
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15300&ip=34.204.36
Creator:
Đặng Trần Côn
Tú Xương (another name: Trần Tế Xương)
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731418
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14247&ip=34.204.36
Creator:
Đặng Trần Côn
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10924535
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:32346&ip=34.204.36
Creator:
Đặng Đức Siêu
Vũ Lượng
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10730488
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:13711&ip=34.204.36
Creator:
Đỗ Nhuận
Thân Nhân Trung
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10745262
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:17828&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731962
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14798&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10732041
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14880&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714243
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8046&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10931390
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34411&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10920640
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37946&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731977
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14815&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10927993
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38174&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10925981
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34745&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714871
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8272&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10697015
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4772&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10724033
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11388&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10723841
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11194&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10723932
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11287&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714772
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:8171&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10928414
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34645&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922458
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38129&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10722805
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:10810&ip=34.204.36
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10867624
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:37559&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731833
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14667&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10724087
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:11441&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922502
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:38239&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922570
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34770&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731588
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14421&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10932486
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41118&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926639
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:40946&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10921813
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:34172&ip=34.204.36
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10868167
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18367&ip=34.204.36
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10868095
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:18292&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10722889
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:10895&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10926981
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41937&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10922282
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:41810&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10692060
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4275&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731917
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14753&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10731877
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:14712&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10714191
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:7993&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10697501
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:4966&ip=34.204.36
Published/Created:
Vietnam
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10733720
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:15411&ip=34.204.36
Published/Created:
ca. 1946-1956
Digital Collection:
Maurice Durand Han Nom
Repository:
Manuscripts and Archives
oidpointer_isi
10700483
Call number:
MS 1728
256.jpg?authroot=findit.library.yale.edu&parentfolder=digcoll:5059&ip=34.204.36